Zapisz się na kurs
Ratownika Wodnego
Kurs Ratownika Wodnego Kurs Ratownika Wodnego

Telefony alarmowe 607 112 112
601 100 100

Telefony alarmowe 607 112 112 / 601 100 100

Statut

27.03.2017 Akty prawne

STATUT

BIESZCZADZKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§ 1.

1. Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krośnie, zwane dalej „Bieszczadzkie WOPR” jest stowarzyszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy

z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, jak również niniejszego Statutu.

2. Bieszczadzkie WOPR posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Stowarzyszeń oraz -Rejestrze Przedsiębiorców

§ 2.

1. Bieszczadzkie WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem, zrzeszonym w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym Województwa Podkarpackiego.

2. Terenem działania Bieszczadzkiego WOPR jest obszar powiatów ziemskich: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, jasielskiego i miasta Krosno.

3. Siedzibą władz jest miasto Krosno.

§ 3.

Bieszczadzkie WOPR opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków i wolontariuszy. Bieszczadzkie WOPR może zatrudniać pracowników.

§ 4.

1. Bieszczadzkie WOPR używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedziba w Krośnie”, w środku znajduje się równoramienny krzyż na tle kotwicy.

2. Bieszczadzkie WOPR używa odznaki członkowskiej WOPR i ma prawo posiadania sztandaru organizacyjnego.

§ 5.

1. Bieszczadzkie WOPR może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym celu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków.

Rozdział II Cele i sposoby działania.

§ 6.

Sferą działań publicznych (celem działania) Bieszczadzkiego WOPR jest czuwanie nad bezpieczeństwem ludzi na wodach śródlądowych, tj. zadania objęte treścią art. 4 ust 1 pkt 19, pkt 20 i pkt 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:

1/ prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym,

2/ pobudzanie i rozwijanie wszelkich działań, zmierzających do zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z akwenów w celach rekreacyjnych i sportowych,

3/ upowszechnianie umiejętności pływania, ratowania tonących i bezpiecznego korzystania z wypoczynku nad wodą,

4/ popularyzowanie zasad ochrony ekologicznej wód śródlądowych i otaczającej je przyrody,

5/ popularyzowanie aktywnego stylu życia , uprawiania sportów wodnych i rekreacji nad wodą.

§ 7.

Bieszczadzkie WOPR realizuje swoje cele przez:

skupienie w swojej organizacji osób fizycznych i prawnych zainteresowanych działalnością na rzecz bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodzie,

organizację, kierownictwo, koordynację i bezpośrednie działania ratownicze;

udział lub prowadzenie akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach;

dokumentacja przedsięwzięć organizacyjnych i prowadzenie rejestru działań ratowniczych;

ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, w tym pływających i kąpiących się oraz uprawiających rekreację i sporty wodne;

świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego,

świadczenie usług z zakresu ratowania sprzętu,

prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych,

inicjowanie i prowadzenie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach;

ustalanie szczegółowych programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz określanie kompetencji ratowników i instruktorów w ramach organizacji;

szkolenie ratowników, ratowników wodnych i instruktorów oraz przewodników psów ratowniczych;

nadawanie stopni ratownikom wodnym i instruktorom w ramach organizacji oraz prowadzenie unifikacji i weryfikacji posiadanych uprawnień, określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji,

prowadzenie szkoleń i działalności wychowawczej wśród członków, zmierzającej do stałego podnoszenia kwalifikacji w ratownictwie wodnym, ochrony wód i przyrody, a także ich poziomu moralnego i etycznego,

naukę pływania i przeprowadzania egzaminów na karty pływackie i specjalne karty pływackie; wydawanie dokumentów i odznak potwierdzających umiejętność pływania,

propagowanie znajomości przepisów obowiązujących na wodach i obiektach przywodnych oraz prowadzenia społecznej kontroli przestrzegania tych przepisów,

prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego,

prowadzenie szkoleń w zakresie sportów wodnych, w szczególności sportów motorowodnych, żeglarstwa, nurkowania.

współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności przekazywanie informacji o zagrożeniach na obszarach wodnych właściwej radzie gminy), administracji publicznej organami bezpieczeństwa publicznego, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, a także z producentami sprzętu ratowniczego,

organizowanie drużyn Bieszczadzkiego WOPR nad wodami, czuwających na powierzonym terenie nad bezpieczeństwem osób korzystających z wody,

kontrolowanie warunków bezpieczeństwa osób kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne i stwierdzanie zagrożeń na swoim terenie działania,

wydawanie ekspertyz, zaświadczeń i opinii w zakresie bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych w tym analiza zagrożeń wyznaczonych obszarów wodnych, na swoim terenie działania.

dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni i parków wodnych oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów z wnioskami o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń.

występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, położonych nad wodą, z wnioskami o usunięcie stwierdzonych zagrożeń lub o wstrzymaniu eksploatacji,

organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów i spotkań, masowych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych popularyzujących cele i zadania Bieszczadzkiego WOPR,

prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w tym organizacja zawodów,

krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnych członków,

prowadzenie rejestru własnych statków ratowniczych,

prowadzenie przedsięwzięć prewencyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz przeciwdziałania alkoholizmowi;

wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi,

prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach, z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych przepisami Statutu oraz wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa,

§ 8.

1. Bieszczadzkie WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Bieszczadzkiego WOPR służy wyłącznie realizacji celów statutowych (działalności pożytku publicznego) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność gospodarcza prowadzona przez Bieszczadzkie WOPR może być wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego oraz nie może być prowadzona w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności co odpłatna działalność pożytku publicznego.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Bieszczadzkiego WOPR w szczególności jest:

produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych ( PKD 11.07.Z);

produkcja pozostałych artykułów spożywczych (PKD 10.8);

wytwarzanie wyrobów mleczarskich (PKD 10.5);

przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.3);

przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 15.2);

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16);

działalność wydawnicza (PKD 58);

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18 )

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22)

produkcja mebli (PKD 31);

pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);

działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38);

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ( pkd 41)

roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej ( pkd 42)

roboty budowlane specjalistyczne ( pkd 43)

handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych ( PKD 45 );

handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);

handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);

zakwaterowanie (PKD 55);

działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);

pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3);

transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);

transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z);

transport wodny (PKD 50);

magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);

działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79);

pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);

wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2);

wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3);

działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);

działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1);

badania i analizy techniczne (PKD 71.20);

reklama (PKD 73.1);

sprzątanie obiektów (PKD 81.2);

działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9);

pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37);

działalność związana ze sportem (PKD 93.1);

działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2).

3. Jeżeli na działalność wymienioną w ust. 2 jest wymagane zezwolenie lub koncesja, nie można jej prowadzić do czasu uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9.

1. Członkami Bieszczadzkiego WOPR mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 10.

Członkowie Bieszczadzkiego WOPR dzielą się na:

1/ członków zwyczajnych,

2/ członków wspierających,

3/ członków honorowych,

4/ członków stowarzyszonych.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Bieszczadzkiego WOPR.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, lub prawna, mająca swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zainteresowana działalnością Bieszczadzkiego WOPR, która zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela, który powinien być członkiem Bieszczadzkiego WOPR.

3. Członkiem stowarzyszonym może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Bieszczadzkiego WOPR, zainteresowana działalnością Bieszczadzkiego WOPR, a nie będąca członkiem zwyczajnym.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, szczególnie zasłużona dla działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub która w inny, szczególny sposób wniosła zasługi dla idei ratownictwa wodnego.

5. Członków zwyczajnych, wspierających i członków stowarzyszonych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie złożonej przez nich pisemnej deklaracji.

6. Zmiana charakteru członkostwa określonego w §10 wymaga uchwały Zarządu na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej.

7. Nadanie godności członka honorowego dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, następuje w drodze uchwały Zarządu Bieszczadzkiego WOPR.

§ 12.

1 Za szczególne zasługi dla Bieszczadzkiego WOPR osoba fizyczna lub prawna może zostać wyróżniona medalem „Za zasługi dla Bieszczadzkiego WOPR”

2. Regulamin przyznawania i wzór medalu ustala Zarząd Bieszczadzkiego WOPR

§ 13.

Małoletni, po ukończeniu 14 lat, mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Bieszczadzkiego WOPR jako członkowie stowarzyszeni bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bieszczadzkiego WOPR.

§ 14.

1. Członek zwyczajny ma prawo:

1/ korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bieszczadzkiego WOPR,

2/ uczestniczyć w pracach, szkoleniu i imprezach oraz korzystać z wszelkich urządzeń Bieszczadzkiego WOPR na zasadach określonych przez Zarząd Bieszczadzkiego WOPR,

3/ zgłaszać opinie, wnioski i postulaty do władz Bieszczadzkiego WOPR,

4/ korzystać z pomocy władz Bieszczadzkiego WOPR w zakresie realizacji zadań statutowych,

5/ nosić odznakę organizacyjną, korzystać ze znaków i bandery WOPR,

6/ reprezentować Bieszczadzkie WOPR na imprezach i zawodach,

7/ zaskarżać do Walnego Zebrania Członków uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków,

8/ zaskarżać do Walnego Zebrania Członków orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

2. Członek zwyczajny oraz członek stowarzyszony zobowiązani są do:

1/ aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Bieszczadzkiego WOPR,

2/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Bieszczadzkiego WOPR,

3/ przestrzegania zasad etyki i strzeżenia honoru i dobrego imienia członka Bieszczadzkiego WOPR jako organizacji chroniącej życie ludzkie,

4/ regularnego opłacania rocznych składek członkowskich w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu.

§ 15.

1. Członek wspierający, członek stowarzyszony i członek honorowy posiadają prawa określone w § 14 ust. 1 pkt 2-8.

2. Członek wspierający, członek stowarzyszony i członek honorowy mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w statutowych władzach WOPR na podstawie zaproszenia Zarządu.

3. Członek wspierający, członek stowarzyszony i członek honorowy obowiązani są do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz.

4. Członkowie honorowi oraz członkowie, których staż w Bieszczadzkim WOPR przekracza 30 lat zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16.

1. Członkostwo w Bieszczadzkim WOPR ustaje na skutek:

1/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Bieszczadzkiego WOPR, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3/ skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres co najmniej 24 miesięcy,

4/ wykluczenia z Bieszczadzkiego WOPR na mocy uchwały Zarządu, z powodu nieprzestrzegania uchwał władz, regulaminów, zasad etyki,

5/ wykluczenia z Bieszczadzkiego WOPR na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków członka wynikających ze Statutu lub przepisów prawa,

6/ wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3, 4 i 6 orzeka Zarząd, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 5 Sąd Koleżeński.

3. Zarząd zobowiązany jest do zawiadomienia członka o jego skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny i wskazując mu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3

Rozdział IV Organy Bieszczadzkiego WOPR.

§ 17.

Organami Bieszczadzkiego WOPR są:.

1/ Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów,

2/. Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna,

4/ Sąd Koleżeński,

§ 18.

1. Kadencja wszystkich organów Bieszczadzkiego WOPR innych niż Walne Zgromadzenie Członków trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. Wyboru władz dokonuje się bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania (kworum). Wybór członków organów następuje spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów, będących członkami zwyczajnymi Bieszczadzkiego WOPR.

Mandat członka organu Bieszczadzkiego WOPR upływa najpóźniej wraz z odbyciem następnego Walnego Zebrania Członków po wyborze danego członka, na którym dokonany zostanie wybór nowych członków organów Bieszczadzkiego WOPR. Dla uniknięcia wątpliwości, członkowie organów Bieszczadzkiego WOPR mogą być wybierani na kolejne kadencje.

Osoby, którym Walne Zebranie Członków na podstawie § 22 pkt. 5 niniejszego Statutu odmówiło udzielenia absolutorium, nie mogą kandydować do władz Bieszczadzkiego WOPR przez kolejne dwie kadencje od momentu nie udzielenia im absolutorium.

4. Uchwały organów podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 poniżej, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych (kworum). Na wniosek członka organu Bieszczadzkiego WOPR należy przeprowadzić głosowanie tajne.

§ 19.

W razie zmniejszenia się liczby członków organów Bieszczadzkiego WOPR w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji spośród członków zwyczajnych Bieszczadzkiego WOPR. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż ½ składu osobowego organu.

Walne Zebranie Członków

§ 20.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Bieszczadzkiego WOPR.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, którzy uregulowali składki członkowskie za rok, w którym odbywa się Walne Zebranie Członków,

2/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie stowarzyszeni, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym na adres członka wskazany Zarządowi Bieszczadzkiego WOPR.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:

1/ w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków (delegatów ),

2/ w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, przy czym nie mogą być wówczas podjęte uchwały o wyborze członków organów Bieszczadzkiego WOPR.

§ 21.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków lub zwołuje się co 5 lat w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd. Przepis § 35 ust.1 stosuje się odpowiednio.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członek.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3/ na umotywowane żądanie, co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu.

7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego żądania Zarządowi.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

określenie kierunków działania Bieszczadzkiego WOPR,

uchwalenie statutu i jego zmian,

wybór i odwołanie członków władz Bieszczadzkiego WOPR,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Bieszczadzkiego WOPR,

udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Bieszczadzkiego WOPR, Prezesowi Bieszczadzkiego WOPR, poszczególnym członkom Zarządu Bieszczadzkiego WOPR, na wniosek Komisji Rewizyjnej Bieszczadzkiego WOPR,

rozpatrywanie wniosków i postulatów, zgłoszonych przez członków Bieszczadzkiego WOPR lub jego władze,

rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich lub uchwał Zarządu,

podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Bieszczadzkiego WOPR i przeznaczeniu jego majątku,

podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów.

wybór kandydatów na Krajowy Zjazd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.

Zarząd

§ 23.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Bieszczadzkiego WOPR i reprezentuje je na zewnątrz .

2. Zarząd składa się z 9 do 15 członków. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 5 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.

5. Prezydium kieruje działalnością Bieszczadzkiego WOPR w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.

6. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów i podlegają przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

7 W przypadku równego rozłożenia głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu.

8. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

10. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące.

11 Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub ustalone wynagrodzenie.

12 Członkowie Zarządu nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Bieszczadzkiego WOPR.

13. W przypadkach , gdy Zarząd uzna , że działalność konkurencyjna członka Zarządu nie stanowi zagrożenia dla działalności Bieszczadzkiego WOPR może uchwałą Zarządu zwolnić danego członka władz /kandydata na członka władz z zakazu konkurencji.

14. Członkowie Zarządu, którzy nie biorą udziału w jego pracach, opuścili 3-krotnie bez usprawiedliwienia jego posiedzenie, prowadzą działalność konkurencyjną w stosunku do Bieszczadzkiego WOPR lub z innych ważnych powodów mogą być przez Zarząd odwołani z jego składu bezwzględną większością głosów wszystkich członków Zarządu z wyłączeniem członka Zarządu, którego dotyczy głosowanie.

§ 24.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1/ reprezentowanie Bieszczadzkiego WOPR na zewnątrz,

2/ realizacja celów Bieszczadzkiego WOPR oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

3/ określenie szczegółowych kierunków działania,

4/ ustalanie budżetu i preliminarzy,

5/ powoływanie i rozwiązywanie drużyn oraz Oddziałów,

6/ powoływanie komisji problemowych do różnych zagadnień działalności Bieszczadzkiego WOPR i określenie ich zadań,

7/ uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

8/ sprawowanie zarządu majątkiem, zaciąganie zobowiązań w imieniu Bieszczadzkiego WOPR,

9/ ustalanie wysokości wpisowego i rocznych składek,

10/ podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

11/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

12/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykluczanie), prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

13/ wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

14/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

15/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

16/ ustalanie zasad organizacyjnych wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów,

17/ podejmowanie decyzji w sprawach nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia w działalności statutowej.

Komisja Rewizyjna

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Bieszczadzkiego WOPR powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Jest to organ odrębny od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 do– 7 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26.

Do zakresu działania i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzenie nie rzadziej niż raz w roku kontroli działalności Bieszczadzkiego WOPR ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo–gospodarczej,

2/ występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3/ prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu,

4/ zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5/ składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi lub jego poszczególnym członkom,

6/ składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w innych organach Bieszczadzkiego WOPR, a w szczególności nie mogą być członkami Zarządu, jak również nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Bieszczadzkiego WOPR.

4. W przypadkach, gdy Komisja Rewizyjna, po uzyskaniu opinii Zarządu, uzna , że działalność konkurencyjna członka Komisji Rewizyjnej nie stanowi zagrożenia dla działalności Bieszczadzkiego WOPR może uchwałą Komisji Rewizyjnej zwolnić danego członka władz /kandydata na członka władz z zakazu konkurencji.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy nie biorą udziału w pracach Komisji bez usprawiedliwienia (opuścili 3-krotnie posiedzenie Komisji), prowadzą działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Bieszczadzkiego WOPR, mogą być przez Komisję odwołani z jej składu.

Sąd Koleżeński

§ 28.

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 do 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych organach Bieszczadzkiego WOPR.

4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Stowarzyszenia.

5. W przypadkach, gdy Sąd Koleżeński, po uzyskaniu opinii Zarządu, uzna, że działalność konkurencyjna członka Sądu Koleżeńskiego nie stanowi zagrożenia dla działalności Bieszczadzkiego WOPR, może uchwałą zwolnić danego członka władz /kandydata na członka władz z zakazu konkurencji.

6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego, którzy nie biorą udziału w jego pracach, opuścili 3-krotnie bez usprawiedliwienia jego posiedzenie, prowadzą działalność konkurencyjną w stosunku do Bieszczadzkiego WOPR mogą być przez Zarząd odwołani z jego składu.

§ 29.

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.

2. Zespołowi rozpoznającemu sprawę przewodniczy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego wiceprzewodniczący.

3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 30.

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,

orzekanie o zawieszeniu w prawach członka lub wykluczeniu z Bieszczadzkiego WOPR,

rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Bieszczadzkiego WOPR, władzami Bieszczadzkiego WOPR oraz członkami a władzami Bieszczadzkiego WOPR,

składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz ze statutem.

§ 31.

1. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1/ upomnienie,

2/ nagana,

3/ zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 2 lat,

4/ wykluczenie z Bieszczadzkiego WOPR w przypadkach określonych statutem.

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o ukaraniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.

§ 32.

Przewodniczącemu Sadu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

§ 33.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub ustalone wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 34.

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

Walne Zebranie Delegatów

§ 35.

1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych stowarzyszenia przekroczy 150 osób Walne Zebranie Członków może zostać zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów.

2. Decyzja w sprawie zastąpienia Walnego Zebrania Członków przez Walne Zebranie Delegatów zostanie podjęta uchwałą Zarządu.

3. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów są wszyscy członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, którzy są jednocześnie członkami zwyczajnymi stowarzyszenia.

5. Delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów są również członkowie zwyczajni wybrani według regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

6. Walnemu Zgromadzeniu Delegatów przysługują wszystkie kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków przewidziane przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.

Rozdział V Struktura organizacyjna – organizacje terenowe

§ 36.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Bieszczadzkiego WOPR jest drużyna, działająca na określonym akwenie lub terenie w składzie co najmniej 5 członków zwyczajnych lub członków uczestników, powoływana i odwoływana przez Zarząd Bieszczadzkiego WOPR lub Zarząd Oddziału.

2. Drużyna podlega bezpośrednio Zarządowi Bieszczadzkiego WOPR, a w przypadku utworzenia na terenie Oddziału – Zarządowi Oddziału.

3. Drużyny Bieszczadzkiego WOPR mogą być tworzone przy organizacjach i instytucjach, które prowadzą działalność związaną z korzystaniem z akwenów.

4. Drużyny mogą być tworzone dla spełnienia określonych zadań doraźnych lub stałych.

5. Na czele drużyny stoi kierownik wybrany przez jej członków.

6. Zasada działania drużyny określa regulamin uchwalony przez Zarząd Bieszczadzkiego WOPR.

§ 37.

Do zadań drużyny należy:

1/ opieka nad konkretnym akwenem lub jego częścią,

2/ doskonalenie umiejętności ratowniczych członków,

3/ konserwacja i dbałość o sprzęt ratunkowy powierzony drużynie,

4/ organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na kartę pływacką,

5/ prowadzenie nauki pływania i działalności profilaktycznej w różnych formach,

6/ wykonywanie innych zadań statutowych, dla których drużyna została powołana.

§ 38.

1. Bieszczadzkie WOPR może tworzyć oddziały terenowe, zwane Oddziałami, obejmujące swoim działaniem określony akwen lub teren działania.

2. Oddział może być utworzony jeżeli skupia na danym terenie co najmniej 50 członków zwyczajnych.

3. Decyzje o utworzeniu lub rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zarząd.

§ 39.

Organami Oddziału są:

1/ Walne Zebranie Członków Oddziału,

2/ Zarząd Oddziału,

3/ Komisja Rewizyjna Oddziału.

Kadencja organów Oddziału trwa 5 lat i pokrywa się z kadencją organów Bieszczadzkiego WOPR.

§ 40.

1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest z upływem kadencji, w terminie poprzedzającym o jeden miesiąc Walne Zebranie Członków Bieszczadzkiego WOPR.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane:

1/ na podstawie uchwały Zarządu Bieszczadzkiego WOPR,

2/ na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,

3/ na żądanie 2/3 liczby członków zwyczajnych Oddziału.

3. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział członkowie zwyczajni, należący do Oddziału z głosem stanowiącym, inne osoby uczestniczące w Zebraniu mają głos doradczy.

4. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków Oddziału o terminie i miejscu obrad co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Zebrania, w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Oddziału.

§ 41.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1/ ocena działalności Oddziału, jego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie im absolutorium,

2/ uchwalanie kierunków działania Oddziału,

3/ wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,

4/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub członków Oddziału obecnych na Zebraniu.

§ 42.

1. Zarząd oddziału w liczbie 5 do 10 osób jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

2. Zarząd Oddziału może wybrać ze swego grona Prezydium Zarządu Oddziału w składzie: prezes Zarządu Oddziału, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik.

3. Zarząd Oddziału zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

§ 43.

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością statutową na swoim terenie.

2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału lub powierzone przez Zarząd Bieszczadzkiego WOPR, a w szczególności:

1/ ustalanie okresowych planów działania,

2/ tworzenie i rozwiązywanie drużyn na terenie działania oddziału,

3/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,

4/ zarządzanie majątkiem Oddziału na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Bieszczadzkiego WOPR.

3. Prezydium Zarządu Oddziału bieżąco kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu.

4. Zarząd Oddziału nie jest uprawniony do nabywania praw i zaciągania obowiązków w imieniu Bieszczadzkiego WOPR, a jego członkowie mogą działać w tym zakresie wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Bieszczadzkiego WOPR zgodnie z zasadami reprezentacji Bieszczadzkiego WOPR.

§ 44.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

2. Do obowiązków i uprawnień Komisji Rewizyjnej Oddziału mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 26 Statutu w odniesieniu do Oddziału.

§ 45.

Oddziały i drużyny nie mają osobowości prawnej.

Rozdział VI. Majątek i fundusze

§ 46.

Majątek Bieszczadzkiego WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne, które mogą być gromadzone na funduszach tworzonych przez Zarząd.

§ 47.

1. Źródłami powstania majątku Bieszczadzkiego WOPR są:

1/ opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2/dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Bieszczadzkiego WOPR,

3/ dotacje,

4/ darowizny, zapisy, spadki,

5/ wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

6/ zbiórki publiczne,

7/ środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych,.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, są przechowywane na rachunku bankowym Bieszczadzkiego WOPR, za wyjątkiem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 7, które są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym i mogą być wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Składki członkowskie (roczne) powinny być wpłacone do końca III kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają opłaty wpisowe składki według zasad określonych przez Zarząd.

4. Bieszczadzkie WOPR prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5 Majątek Bieszczadzkiego WOPR nie może służyć do:

1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Bieszczadzkiego WOPR oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2/ przekazywania jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Bieszczadzkiego WOPR oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3/ wykorzystywania na rzecz członków, członków organów lub pracowników Bieszczadzkiego WOPR oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu działania i statutu Bieszczadzkiego WOPR,

6. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Bieszczadzkiego WOPR oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

7. Po zakończeniu każdego roku obrachunkowego Zarząd Bieszczadzkiego WOPR obowiązany jest przeprowadzić badanie rocznego sprawozdania finansowego.

§ 48.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Bieszczadzkiego WOPR, w tym w sprawach majątkowych, uprawnione są : Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu wraz z jednym z pozostałych członków Prezydium Zarządu.

Pozostałe pisma i dokumenty powinny być podpisane przez Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności – Wiceprezesa Zarządu.

W przypadku zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 1000,00 PLN wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Zarządu.

Rozdział VII Zmiana Statutu i rozwiązanie Bieszczadzkiego WOPR

§ 49.

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Bieszczadzkiego WOPR przez Walne Zebranie Członków wymaga 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Bieszczadzkiego WOPR.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

§ 50.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich zarejestrowania przez sąd.

Sponsorzy

Posiadamy zgodę
DRIOL – NRGW – 0272-36/2013
na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MSW